Görevler
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
 
Üniversitemiz Akademik ve İdari Personelinin Emeklilik İşlemleri
   
 

Emeklik İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

-Emeklilik Belgesi

-Emeklilik Dilekçesi

-5 Adet Fotoğraf

-İlgilinin Sigortali ve Bağ-kur’lu Hizmetlerine Ait Belgeler

-İlişik Kesme Belgesi

-Personel Kimlik Kartı

-Merkez Kütüphanesi ve birimlerin kütüphanelerinden alınan üzerine kitap olmadığına dair yazı,

-Birimin teklif yazısı

Yapılan İşler:

-Teklif yazısının ekindeki emeklilik belgesinin arşivdeki özlük dosyasından kontrol edilmesi ve eksiklerin tamamlanarak üst yazı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmesi

   
  -Ne zaman emekli olabilirim?
  -Emekli Aylığı Ve İkramiye Hesaplama
  -Emeklilik Yaşı Hesabı
 

Üniversitemizden Naklen Ayrılan Akademik Personelin İşlemleri

 
 

-2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değişik 35.maddesi uyarınca naklen ayrılan akademik personelin işlemleri

-Naklen ayrılan akademik personelin işlemleri

-Görev süresi sona eren akademik personelin bir başka kuruma yeniden atanmasına ilişkin işlemler

-İstifa etmek suretiyle görevinden ayrılan akademik personelin bir başka kuruma yeniden atanmasına ilişkin işlemler

 
Üniversitemizden Naklen Ayrılan İdari Personelin İşlemleri
 
 

-Bir başka kuruma naklen atanacak idari personelin işlemleri

-Bir başka kuruma yeniden atanacak idari personelin işlemleri

-Karşılıklı yer değiştirmek suretiyle yapılan idari personelin naklen atama işlemleri

 
Akademik ve İdari Personelin Borçlanma İşlemleri
 
Akademik ve İdari Personelin Hizmet ve Çalışma Belgesi
 
  -İlgili personele istekleri halinde (dilekçe ile müracaatında) verilir.
 
Akademik Personelin SSK ve Bağ-Kur Hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleri ile Birleştirilmesi
 
 

Gerekli Belgeler ve Yapılan İşler:

-İlgilinin dilekçesi

-İlgili birimin teklifi

-SSK ve Bağ-Kur İl Müdürlüklerinden hizmetlerin istenmesi

 
Naklen atanıp göreve başlayan idari ve akademik personelin hizmetlerinin bilgisayar ortamında girişlerinin yapılması
 
İdari Personelinin İzin ve Rapor İşlemlerinin Yürütülmesi
 
  -İdari personelin yan ödeme kararnamesi gereğince 1 yıl içerisinde aldığı raporların toplamı 7 günü aşması halinde liste hazırlanıp Maaş İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir.
 
Akademik ve İdari Personelin Askerlik Sevk Tehirlerinin Yapılması
 
01.10.2008 Tarihinden Önce Çalışmaya Başlayan Akademik ve İdari Personelin Sağlık Aktivasyonlarının Yapılması
 
Akademik ve İdari Personelin Sağlık Aktivasyonlarının İptal Edilmesi
 
 

İstenilen Belgeler

Çalışan İçin  

-Dilekçe

-1 adet nüfus cüzdan fotokopisi  

-Tedavi yardım beyannamesi

Çocuk İçin

-Dilekçe

-1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

-Tedavi yardım beyannamesi

Anne baktıracak ise,

-Babanın üzerinden bakılmadığına dair bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundan onaylı yazı (Baba Emekli Sandığına bağlı olarak çalışmakta ise Kurumundan alınacak)

25 Yaş Üzeri Kız Çocuğu İçin

-Dilekçe

-1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

-Tedavi yardım beyannamesi

-SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan sosyal güvencesi olmadığına dair onaylı yazı

Eş İçin

-Dilekçe 

-1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

-Tedavi yardım beyannamesi

-SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı kurumlarından sağlık güvencesi olmadığına dair onaylı yazı

 Anne ve Baba İçin

-Dilekçe  

-Tedavi yardım beyannamesi

-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Vergi Mükellefi olmadığına dair belge

-SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı kurumlarından sağlık güvencesi olmadığına dair onaylı yazı

-Varsa diğer çocuklarının üzerinden bakılmadıklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgeler (Emekli Sandığına bağlı olarak çalışmakta ise Kurumundan alınacak)

   
  -Sağlık Hak Sahipliğini Sorgulama
  -Emekli Sandığı Sağlık Hak Sahipliğini Sorgulama
  -Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti
  -Bağ-kur
  -Emekli Sandığı
  -SSK
   

Akademik ve idari personeli tüm işlem ve yazışmalarının dosyalama işlemi

 
Akademik ve idari personelin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre bilgilendirme işlemi.