Görevler
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
 
Yan Ödeme
 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları, hizmet yerleri ve bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatların miktarlarını serbest kadrolar esas alınmak suretiyle hazırlanan ve birimler itibari ile dağılımını gösteren cetveller Personel Dairesi Başkanlığınca ön mali kontrole tabi tutulmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek vize ettirilir. Vize işlemi bittikten sonra cetvellerin Rektör tarafından onaylanması hususu anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde birimlere göre dağılımı yapılır.

 
Görevlendirme
 
 

2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesine Göre Üniversitemizde ders vereceklerin görevlendirilmesi,

   
  Görevlendirme İçin Gerekli Belgeler (İlk Defa Görevlendirilecekler için)

-İlgilinin dilekçesi,

-Nüfus Sureti

-Bilgi Formu,

-Resmi bir Kurumda çalışmakta ise Kurum İzin yazısı,

-İlgili Birimin Yönetim Kurulu Kararı,

-İlgili Birimin Teklif yazısı

   

2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen Araştırma Görevlisine ait işlemler,

   
 

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği kontenjanlara göre yapılır

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının sayfasında belirtilen Yurtdışı Üniversitelerden davet alınmış olması ve ilgili şartlara sahip olunması

 

2547 sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan görevlendirmeler,

 
 

Gerekli Belgeler

-İlgilinin Dilekçesi,

-İlgili Kurumun Teklifi,

-Bağlı Birimimizin Yönetim Kurulu Kararı,

-Üniversite Yönetim Kurulu Kararı.

 

2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yurtiçi ve yurtdışında kısa ve uzun süreli Öğretim Elemanı görevlendirilmesi işlemleri,

 
 

2547 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 39.MADDESİ UYARINCA YURTDIŞINA YAPILAN GÖREVLENDİRMELER

2547 SAYILI KANUN

Gerekli Belgeler

-Davet Mektubu ve Tercümesi

-İlgilinin Dilekçesi,

-Bölüm Görüşü,

-Birimin Yönetim Kurulu Kararı,

-Taahhütname ve Kefaletname Senedi  (Üç ayı aşan görevlendirilmelerde)

-Teklif Yazısı.

Yapılan İşlem:

-Bir haftaya kadar ve yolluksuz-yevmiyesiz olması durumunda yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerde Dekanlık onayı ve Müdürlük Onayı ile Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri izin vermeye yetkilidir.

 -Bir haftayı geçen ve yolluksuz-yevmiyesiz olan görevlendirmelerde Rektörlük Onayı alınır.

-Kısa süreli görevlendirilmelerde Yolluk-Yevmiye verilmesi halinde Rektörlük onayı alınır.

 -Üç ayı aşan tüm (yolluklu-yevmiyeli yada yolluksuz-yevmiyesiz) görevlendirmeler Üniversite Yönetim Kuruluna verilir.Üniversite Yönetim Kurulundan olumlu karar çıkması halinde İlgiliden Taahhütname ve Kefaletname Senedi hazırlaması istenir Rektörlük onayı alınır.

 

2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Üniversitemiz öğretim üyelerinin ve elemanlarının ders görevlendirme işlemlerinin yapılması,

 

2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca başka üniversitelerden bizim üniversitemize gelen ve bizim üniversiteden başka üniversiteye giden öğretim üyelerinin ve elemanlarının görevlendirilmesi,

 

2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca başka üniversitelerde görevlendirilecek öğretim üyelerinin ve elemanlarının görevlendirilmesi,

 

2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca başka üniversiteden bizim üniversitede görev almak isteyen öğretim üyeleri ve elemanlarının görevlendirme işlemlerinin yapılması,

 

2547 Sayılı Kanunun 40/A Ve B Maddeleri Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler

 
 

2547 SAYILI KANUNUN 40/a

Kapsamı :Öğretim Üyeleri (Prof, Doç, Yrd.Doç.) Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar

Görevlendirilme İçin Gerekli Belgeler

-Birimlerden Gönderilen Teklif yazısı,(Üniversite İçi görevlendirmelerde karşılıklı (muafakat)

-Üniversiteler arası görevlendirmelerde teklif yazısı.

2547 SAYILI KANUNUN 40/b

Kapsamı : Öğretim Üyeleri (Prof., Doç., Yrd.Doç.)

Görevlendirilme İçin Gerekli Belgeler

-İlgilinin Dilekçesi,

-İlgili Birimin Yönetim Kurulu Kararları

-Her iki Üniversitenin Yönetim Kurulu Kararları

-Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı

 

Üniversitemizden istenen bilirkişilerin bağlı bulunduğu birimlerle ilgili yazışmaların ve görevlendirme işlemlerinin yapılması,

 
Üniversitemizde görevli olan Yabancı Uyruklu personel istihdamı işlemlerinin yapılması,
 

2547 Sayılı Kanunun 34.Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler (Yabancı Uyruklu Görevlendirmeleri)

 
 

Gerekli belgeler

a) İlk defa çalıştırılacaklar için :

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı

Bilgi Formu (Information Form for the Initial Appointment of International)

Bilgi Derleme Formu (Information Form for International Faculty Members)

Açık Kimlik  (Identification Information Form)

Vize Talep Formu (Visa Request Form)

Gerekçe

Akademik kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneği

Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul gören sertifika

Üniversite inceleme ve değerlendirme komisyon raporu

b) Önceden aynı yerde çalışanlar için :

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı

Gerekçe

Üniversite inceleme ve değerlendirme komisyon raporu

Süre Uzatma Formu veya Bilgi Formu (Extension of Employment Form)

 

Pasaport

 
Sene başında tüm Emniyet Müdürlüklerine Üniversitemiz imza sirkülerinin gönderilmesi,
 
Üniversitemizde hususi pasaport almaya hak kazanan personelin pasaport işlemlerinin yapılması,
 
5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 maddesinin (B) bendinde belirtilen hükmüne göre Üniversitemizde görevli personelin hususi pasaport işlemleri,